رودخانه بهداشت بیماری بهداشتی مبتلا شدن

رودخانه: بهداشت بیماری بهداشتی مبتلا شدن وزارت بهداشت اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض‌ مسالمت‌آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند / ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانیه مطبوعاتی ۵ ژانویه ۲۰۱۸ تعدادی از گزارشگران خاص شورای حقوق بشر شرکت ملل در مورد بعضی از ناآرامی‌های اج

در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض‌ مسالمت‌آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند / ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض مسالمت آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند

عبارات مهم : ایران

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانیه مطبوعاتی ۵ ژانویه ۲۰۱۸ تعدادی از گزارشگران خاص شورای حقوق بشر شرکت ملل در مورد بعضی از ناآرامی های اجتماعی و حوادث اخیر در ایران،طی بیانیه ای نکاتی را یادآور شد.

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض‌ مسالمت‌آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند / ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

طی حوادث اخیر به هیچ عنوان افراد به خاطر انجام اعتراض های مسالمت آمیز و یا صِرف بیان عقیده بازداشت نشده اند:

•جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از امن ترین و با ثبات ترین کشورهای دنیا در منطقه غرب آسیا، بر مبنای اصول قانون اساسی، آموزه های دینی و در حدود تعهدات پذیرفته شده است بین المللیِ خود، حقوق ملّت را تضمین می کند و همچون تمامی نظام های مردم سالار، مصمّم به حفاظت از این حقوق و نیز تأمین امنیّت شهروندان خود در برابر کارها خشونت بار و خرابکارانه می باشد. دولت کشور عزیزمان ایران همواره خود را پاسخگوی مطالبات مشروع و قانونی شهروندان کشور از جمله حق همکاری در امور سیاسی و اجتماعی، امنیّت و برپایی حق اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز می داند.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانیه مطبوعاتی ۵ ژانویه ۲۰۱۸ تعدادی از گزارشگران خاص شورای حقوق بشر شرکت ملل در مورد بعضی از ناآرامی‌های اج

حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مورد شناسایی قرار گرفته و تضمین شده است هست. قانون اساسی در اصل ۲۷ برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسمیّت آشنا است و طبق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر گردیده دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

رهیافت پیش داورانه مندرج در بیانیه منتشره از سوی گزارشگران خاص و بعضی اتهامات بی اساس مطرح شده است در آن، بدون بررسی و ارائه هرگونه شواهد و قرائن متقن در این خصوص، موجب تأسّف هست. در اطلاعیه گزارشگران به عنوان لزوم بررسی های مستقل اشاره شده است هست؛ موضوعاتی که اساساً وفق قوانین ایران، پیگیری به آنها تضمین و سازوکارهای مورد نیاز جهت آنها تعبیه شده، به طوری که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی کشور وظایف قانونی محوّله را بسیار دقیق، مستقل و بی طرفانه انجام داده و می دهند و در جریان ناآرامی های اخیر نیز ضوابط و مقررات مذکور به اجراء درآمده هست. در عین حال جمهوری اسلامی ایران؛ اعتقاد است تظاهرات صلح آمیز همواره بخش مشروعی از روند دمکراسی کشورها به شمار آمده و بایستی مورد احترام قرار گیرد.

امنیّت و ثبات در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ریشه در مردم سالاری دینی دارد و ملهم از قدرت مردم بوده و یک محصول وارداتی نیست. این انتظار اوج وجود داشت که گزارشگران با درک صحیح از ریشه بعضی ناآرامی های اخیر، در بیانیه خود مطابق با منشور ملل متحد، ضمن تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیّت ملّی و تمامیّت ارضی کشورها، به ریشه ها و عوامل مهم حمایت کننده و دخالت های گسترده و علنی بعضی از دولتها و حامیان آنان در منطقه که اقدام هایشان در مغایرت و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین الملل به شمار می آید، توجّه نموده و آن را محکوم می کرد. پوشیده نیست شعله ور شدن دامنه حوادث اخیر و جنبش به خشونت، متأسّفانه منجر به کشته شدن چندین نفر از شهروندان بیگناه از جمله پرسنل نیروی انتظامی و همچنین تخریب بخشی از اموال عمومی گردید.

در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض‌ مسالمت‌آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند / ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

تأکید می گردد طی حوادث اخیر به هیچ عنوان افراد به خاطر انجام اعتراض های مسالمت آمیز و یا صِرف بیان عقیده بازداشت نشده اند و نیروهای انتظامی به عنوان مأمورین تأمین نظم و امنیّت جامعه با آموزش های مورد نیاز مستمر، نهایت خویشتنداری و تسامح را از خویش به نمایش گذاشتند که این امر مورد تشویق مردم نیز قرار گرفت.

پس از فروکش نمودن ناآرامی ها، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همانند کلیه دولتهای مسئول دنیا ضمن بررسی ریشه ها و دلایل ناآرامی ها و پاسخگویی به اعتراضات مشروع، آشوبگران و افرادی را که در پوشش مردم عادی دست به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم بیگناه زدند را به دستگاه عدالت سپرده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانیه مطبوعاتی ۵ ژانویه ۲۰۱۸ تعدادی از گزارشگران خاص شورای حقوق بشر شرکت ملل در مورد بعضی از ناآرامی‌های اج

دولت همواره تعهدات خود ذیل اسناد مرتبط حقوق بشری را به طور جدّی به اجرا گذاشته و قوانین فرادستی اجرای این تعهدات را تضمین نموده هست. بر این اساس مهم است توجّه گزارشگران به منشور حقوق شهروندی و مصوّبه شورای عالی اداری در خصوص «منشور حقوق شهروندی در نظام اداری» جلب گردد. بی تردید اکنون منشور مذکور که ما حصل گفتگوها و مشورت های گسترده در سطوح نخبگان، فرهیختگان و سایر ذی نفعان می باشد، جلوه دیگری از تصمیم و عزم دولت در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق شهروندی است.

انتظار جدّی این است که عنوان حقوق بشر به دور از پیش داوریهای سیاسی در صیانت از حقوق انسانی مورد بررسی، حمایت و ارتقاء قرار گرفته و سازوکارهای حقوق بشری متناسب با نشانه فوق و ارزیابی عینی از تحوّلات، به دور از اطلاعات عموماً مبتنی بر انگیزه های سیاسی، در فضای همکاری و با احترام به اصول منشور ملل متحد دنبال شود. در اینجا مورد نیاز می داند توجّه گزارشگران را به کارها مداخله جویانه، مضحک و بی شرمانه دولت ایالات متحده در عنوان ارجاع ناآرامی های اخیر در کشور عزیزمان ایران به شورای امنیّت و سوء استفاده از این نهاد بین المللی جلب نماید.

در حوادث اخیر کسی به خاطر اعتراض‌ مسالمت‌آمیز و صِرف بیان عقیده بازداشت نشدند / ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

اقدام آمریکا در طرح عنوان اعتراضات تعدادی از شهروندان ما در کشور عزیزمان ایران به علت بعضی شکایات اقتصادی آنها که بعضاً به واسطه کارشکنی آمریکا از انجام تعهداتش تحت برجام، شدت یافتن شده است هست، سوء استفاده یک عضو دائم شورا از اختیاراتش و نیز سوء استفاده از نهاد شورای امنیّت هست. باعث تأسّف است که علی رغم مقاومت بعضی از اعضاء، این شورا به خود اجازه داده است تا به وسیله هیأت حاکمه فعلی آمریکا مورد سوء استفاده قرار گیرد و جلسه ای را در مورد موضوعی تشکیل دهد که خارج از حیطه وظایف آن است و بدهید ترتیب، ناتوانی خود را در انجام وظیفه واقعیاش که همانا حفظ صلح و امنیّت بین المللی است نمایان سازد.

این باعث بی اعتباری شورای امنیّت است که موضوعی را که ماهیتی کاملاً داخلی دارد در دستور کار قرار می دهد امّا در خصوص مباحث واقعی، از جمله اشغال طولانی مدّت سرزمین فلسطین و نیز بمباران کور و بی نشانه یمن در طول سه سال گذشته که تا کنون منجر به فوت هزاران انسان شده است و جهت مردم آنان گرسنگی، بیماری و تخریب به همراه آورده هست، با سرافکندگی از انجام کوچکترین کاری عاجز است.

قلدرمآبی آمریکا در شرکت ملل متحد تاریخچه ای طولانی دارد، امّا نمونه فعلی آن، یعنی دخالت در امور کاملاً داخلی یک ملّت، مضحکترین مورد آن می باشد. این مورد، یعنی اعتراضاتی که دولت کشور عزیزمان ایران با آنها با نهایت احترام به حقوق معترضین واکنش‌ها کرده و علی رغم وجود افراد نفوذی خشن و تشویق نیروهای خارجی از جمله مدیر جمهوری آمریکا، از همه طرق کوشیده تا به شکل مسالمت آمیز به آنها پیگیری کند، موضوعی نبوده است که در مهمترین اُرگان سیاسی دنیا به بحث گذاشته شود.

یادآوری این توصیه جهت آن دسته از افرادی که شاید به خاطر نداشته باشند مورد نیاز است که آمریکا تاریخچه ای طولانی از مداخلات در امور داخلی کشور عزیزمان ایران دارد. شروع الگوی مستمر ایجاد اختلال به وسیله آمریکا در مسیر مردم سالاری در کشور عزیزمان ایران به کودتای هدایت شده است به وسیله آمریکا علیه نخست وزیر منتخب مردم کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۳۲ بر می گردد. کارها خصمانه آمریکا با خیزش مردم و سرنگون کردن دیکتاتور مورد علاقه آمریکا در کشور عزیزمان ایران شدّت گرفت. از آن زمان، آمریکا به کارها متعددی علیه کشور عزیزمان ایران دست یازیده که از آن میان می توان به تلاش ناموفّق جهت کودتای نظامی و کارها خرابکارانه در ایران، وضع تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی علیه شهروندان عادی ایران، حمایت بی قید و شرط از صدام حسین در طول هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران از جمله با مسلح کردن وی به سلاح های شیمیایی و ورود و مداخله مستقیم در این منازعه نظامی اشاره کرد. در اینجا مورد نیاز است به جان باختن ۲۹۰ مسافر بی گناه پرواز ۶۵۵ کشور عزیزمان ایران ایر، از جمله ۶۶ کودک، که در تیر ماه سال ۱۳۶۷ به وسیله نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ساقط شد، اشاره شود. ذکر این توصیه هم مورد نیاز است که ایالات متحده به شکلی بیشرمانه به فرمانده جنایتکاری که این پرواز غیرنظامی را ساقط نمود، نشان افتخار اعطاء کرد!

واقعیّت این است که در هر کشور دموکراتیکی شهروندان گاه و بیگاه جهت اعتراض به این یا آن موضوع، به خیابان می آیند و کشور عزیزمان ایران در این میان استثناء نیست. در هر کشوری نیروهای امنیّتی خواه پلیس باشد یا ژاندارمری یا گارد ملّی و غیر آن حضور مییابند تا از صلح آمیز بودن اعتراضات اطمینان یابند. لاجرم کشور عزیزمان ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

درحالی که آمریکا کشور عزیزمان ایران را متهم به ‘سرکوب’ اعتراضات می کند، تصویرهای ضرب و شتم و کشانده شدن معترضان جنبش اشغال وال استریت از سوی نیروهای پلیس یا با گذر در تاریخ، حمله و کشتار دانشجویان از سوی نیروهای گارد ملّی هنگام اعتراض مسالمت آمیز آنان در دانشگاه ایالتی کنت یا تماشای فیلم اعتراضات در بیرون از کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو در ۱۹۶۸ انسان را از میزان تزویر آمریکا متحیّر می کند. یا نزدیکتر از آن میتوان به سال ۱۹۹۲ و شورش های لس آنجلس در پی ضرب و جرح وحشیانه رادنی کینگ به وسیله نیروهای پلیس نگاهی انداخت و البتّه همه می دانیم که کشتار بی محابای آمریکایی های آفریقایی تبار از سوی پلیس بی محابا ادامه دارد. در آن مورد گارد ملّی نیروهای مسلح کالیفرنیا، نیروهای پیاده نظام و نیروهای خاص دریایی جهت اعاده نظم فراخوانده شدند. در طول اعتراضات ۶۳ نفر کشته، ۲۳۸۳ نفر مجروح و بیش از ۱۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند. بخاطر نداریم هنگامی که که نیروهای مسلح آمریکا مشغول سرکوب اعتراضات داخلی بودند هیچ یک از اعضای شورای امنیّت بحث بر روی این عنوان را درخواست کرده باشند.

ما دلایل محکمی داریم که خشونت در کشور عزیزمان ایران به وسیله تعداد معدودی از معترضان که در بعضی از موارد به کشته شدن افراد پلیس و نیروهای امنیّتی انجامیده است به روشنی از خارج از کشور هدایت شده است هست. عنصرهای خشونت طلب در روزهای ناآرامی و در شروع تظاهرات در میان مردم ظاهر شدند. در آن مقطع، دست عناصری از خارج کشور عزیزمان ایران از جمله جنبش کنندگانی که مقرّ آنها در آمریکا و اروپاست دیده شد که مشمول بر جنبش به خشونت از جمله تشویق و آموزش مردم جهت به کارگیری کوکتل مولوتوف و تصرّف انبارهای مهمات و توسّل به قیام مسلحانه می شد. به عنوان نمونه یکی از ساکنین آمریکا در شبکه های مجازی دستور کشتار ۱۲۰ نفر از مأمورین امنیّتی ما را صادر و ترساندن کرد که به همراه آنها باید خانواده های آنها نیز در منزل هایشان نشانه قرار گیرند. همان فرد ساکن آمریکا در بیکیفری کامل و آشکارا به رسانه های آمریکایی گفت که تظاهرات کنندگان باید مساجد و ایستگاه های پلیس را به آتش بکشند. در ادامه شرح بیشتری را اطراف بیانیه گزارشگران مطرح می نماید.

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همانگونه که برابر قانون اساسی خود، حق تجمّعات مسالمت آمیز را تضمین می کند، همچون تمامی نظام های مردم سالار، مصمّم به حفاظت از این حق و نیز امنیّت شهروندان خود علیه کارها خشونت بار و خرابکارانه هست. با وجود اینکه اصل ۷۹ قانون اساسی اجازه برقراری شرایط اضطراری با تصویب مجلس شورای اسلامی را داده هست، امّا علیرغم چالش ها و اوضاع های مهم مانند جنگ تحمیلی هشت ساله، ترور بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه به وسیله گروهکهای تروریستی به خاص منافقین؛ تحریم های ظالمانه و غیرقانونی، نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هیچگاه از این وقت قانونی استفاده نکرد، در حالی که بعضی کشورهای اروپایی با یک یا دو حمله تروریستی محدود، ماه ها اوضاع اضطراری وضع نموده و آزادی ها و حقوق مردم خود را محدود نمودند، در حالیکه کشور عزیزمان ایران شیوه ای از حکومتداری مردمی را به نمایش گذاشت.

وقایع اخیر، آزمون دیگری جهت مدعیان حقوق بشر بود. نام آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی اسرائیل، رژیم عربستان سعودی، داعش، گروهک تروریستی منافقین و بعضی رسانه های معاند در فهرست حامیان اغتشاشات و خرابکاری ها به چشم می خورد. این در حالی است که پیشینه انگلیس مملوّ از جنایات علیه ملّتهای استقلال طلب هست؛ رژیم صهیونیستی اسرائیل با خوی اشغالگری و تجاوزکارانه خود هر روز دستش به خون فلسطینی های مظلوم آلوده هست؛ رژیم استبدادی عربستان سعودی سابقه برگزاری حتّی یک انتخابات را نیز در کارنامه سیاه خود ندارد و در جنایات علیه مردم یمن و بحرین از هیچ اقدامی فروگذار نکرده هست؛ دست گروهک تروریستی منافقین به خون بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه در کشور عزیزمان ایران آلوده است و همچنان به کارها خشونت بار خود در حالی که در کشورهای اروپایی آزادانه تردد می کنند، ادامه می دهد؛ جنایات داعش روی سفّاکان و جنایتکاران تاریخ بشریّت را سفید کرده هست. همانطور که در پاراگراف های پیشین متذکر گردید دولت آمریکا نیز به رهبری ترامپ در ناآرامی های اخیر کارها مداخله جویانه خود را در امور داخلی کشور عزیزمان ایران به شکل بی شرمانهای افرایش داده هست. حمایت آمریکا از اغتشاشات، خشونت طلبی و آتش افروزی در ایران، سرپوشی جهت شکست سیاستهای این کشور و متحدان منطقه ای آن است.

آنچه که در این میان مایه تأسّف هست، مواضع شتابزده و پیش داورانه بعضی گزارشگران خاص شورای حقوق بشر در خصوص ناآرامی های اخیر در کشور عزیزمان ایران است که مبتنی بر شنیده های غیرموثّق و راستی آزمایی نشده ای بیان گردیده هست. ایشان در حالی از دستگیری خرابکارها ابراز نگرانی می کند که تلویحاً کارها آنها در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، کشتن و زخمی نمودن مردم بیگناه، از جمله زن و کودک را نادیده می گیرد و به آن اشاره ای نمی کند؛ درحالی که نقش فعّال منافقین و سایر تروریستهای اجیر و هدایت شده است از بیرون کشور، در کُشتارهایی که اتفاق افتاد، آشکار بوده و غیرقابل اغماض است و نباید به اسم حقوق بشر از این جنایات حمایت شود. به علاوه، با توجّه به اعلام حمایت رسمی دولتهایی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از اغتشاشگران، که موجب خسارات جانی و مالی زیادی شده است اند، انتظار بود که این کارها آشوبگران در بیانیه گزارشگران، محکوم می شد و حال آنکه متأسّفانه در این بیانیه به تظاهرات گسترده میلیونی مردم (یعنی همانهایی که فرزندانشان و حسینه و مسجدشان مورد هجمه آشوبگران قرار گرفت)، در سراسر کشور هیچگونه اشاره ای نشده و مورد توجّه قرار نگرفته است.

این بیانیه ها در حالی از محدودیّت های اینترنت و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … انتقاد و ابراز نگرانی می کنند که چشم خود را بر ترویج خشونت، خرابکاری و دستورالعمل های ساخت بمب، گاز اشک آور و چگونگی مقابله با نیروهای حافظ و تأمین امنیّت در بعضی اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … بسته و به نوعی در کنار آنها قرار گرفته اند. آنها صحبت از حمایت از آزادی تجمعات مسالمت آمیز می کنند، در حالی که از کنار تجمعات خشونت آمیز و خرابکارانه به سادگی می گذرند و علاوه بر اینکه نسبت به آن ابراز نگرانی نمی کنند بلکه حتّی اشاره ای هم به آن ندارند.

در بعضی از مواقع مکانیسم های حقوق بشر بین المللی با حمایت های خود از گروه های تروریستی، مجرمان و جنایتکاران تحت عنوان مدافعان حقوق بشر تبدیل به مکان امنی جهت این قبیل افراد و گروه ها شده است اند. اینگونه مواضع نه تنها انحراف از مأموریت نهادهای حقوق بشری است بلکه اعتبار و حیثیت آنها را نیز خدشه دار می کند.

پروژه ناآرامی در کشور عزیزمان ایران به وسیله اتاق فکر خارجی طراحی شده است هست. با توجّه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود مطالبات اجتماعی و بعضی پرسشها اقتصادی که مورد توجّه تعداد قابل توجّهی از افراد جامعه هست، به وسیله این اتاق فکر خارجی، نشانه گذاری هایی تعیین و حتّی تاریخ اعلام آن را نیز مشخص کرده بودند. مرحله بعدی این طرح خارجی، مرحله خشونت و درگیری با مأموران و مسئولان و نیز ایجاد ناامنی در جامعه و به تدریج تجمیع نیروهای خود در داخل و خارج کشور با نشانه نهایی ایجاد آشوب و ناامنی در کشور بوده است.

در تجمعاتی که در روزهای گذشته با اهداف صنفی شکل گرفت، متأسّفانه افرادی قصد داشتند که روی این تجمعات موج سواری کنند و اقداماتی از جمله سناریوی کُشته سازی که جزء اهداف هدایت کنندگان خارج از کشور بوده هست، انجام دهند. خوشبختانه مردم کشور عزیزمان ایران مسیر خود را از این افراد جدا کردند. همانطور که در پاراگرافهای پیشین متذکّر گردید بعضی از معاندان از خارج از کشور قصد داشتند اقداماتی انجام دهند که موجب تخریب دارایی های شخصی مردم و اموال دولتی بشوند. این افراد و پیروان آنها به دنبال اهدافی غیر از مباحث معیشتی مد نظر مردم بودند. تعداد زیادی از افرادی که دست به چنین اقداماتی زدند، شناسایی شدند و مورد پیگیری قضایی قرار گرفتند. تعدادی دستگیر شده است اند که زیاد آنها دغدغه معیشتی نداشتند، لیدرها و عنصرهای مهم تحویل مراجع قضائی شدند.

تعدادی که تحت تأثیر هیجانات جوانی اغفال شده است بودند، طی مراحلی به کانون جامعه باز گشتند. در خلال این حوادث پلیس، با توان، اقتدار، عقلانیّت، هوشمندی، با به کارگیری آموزش های مستمر قبلی و با خویشتن داری با این افراد برخورد و با تمام توان جهت حفظ امنیّت، جان، مال و ناموس مردم تلاش نمود.

ادعای هرگونه دخالت سپاه در ناآرامی های اخیر تکذیب می شود؛ پلیس کشور به عنوان نهاد درگیر در عنوان ناآرامی های اخیر با اشراف اطلاعاتی دقیق و با آگاهی از طرح و نقشه دشمن های و البتّه کارها هوشمندانه و مدبّرانه توأم با اقتدار و در عین حال خویشتن داری، در کمترین وقت ممکن ضمن جداسازی مردم، اعضای جامعه مدنی و معترضان که مطالبات به حقی داشتند از طراحان و صحنه گردانان اصلی، این افراد را شناسایی و دستگیر نمود. در بین دستگیر شدگان افرادی هستند که به پرچم مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هتک حرمت کرده اند، همچنین مسبّبان مهم رهایی خودروی آتش نشانی که متأسّفانه در این بین پدر و پسری جان باختند، دستگیر شده است اند. نحوه جان باختن تعدادی نیز در طی یورش و حمله مسلحانه و تیراندازی به مقرهای نیروهای پلیس علیرغم کارها هشداری و بازدارنده مبهم بوده که به وسیله مقامات مرتبط در حال بررسی هست. همچنین در این میان بعضی از نیروهای پلیس و دیگر رده های نظامی مورد صدمه و آسیب قرار گرفتند که متأسّفانه یک نفر از این عزیزان به شهادت رسید.

جریان آزاد اطّلاعات در بعضی موارد با خود گسترش اخبار دروغین و سایر اشکال جنگ های اطلاعاتی را به همراه آورده هست. این تهدیدات فراروی کلّیه کشورهای آزاد و مستقل قرار دارد. ما تنها کشوری نیستیم که فکر می کنیم مورد نیاز است راه حل هایی جهت این چالش ها تدوین شود. این قبیل کارها نه تنها جهت مقابله با اخبار جعلی، شورش و مداخلات انتخاباتی، بلکه در نبرد مهمتری علیه تروریستها همچون داعش مورد نیاز است.

در اینجا جا دارد به تلاش بعضی کشورها از جمله عربستان در جنبش فضای داخل کشور عزیزمان ایران از طریق اینترنت پرداخته شود. آنچه در اینترنت راجع به کشور عزیزمان ایران در جریان است را می توان «جنگ نیابتی» علیه ملّت کشور عزیزمان ایران دانست. به نحوی که هشتگ های مرتبط با اوضاع کشور عزیزمان ایران در آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی و جاهای دیگر ساخته شده است هست. ۲۷ درصد از هشتگهایی که در اینترنت راجع به کشور عزیزمان ایران به راه افتاده متعلّق به سعودی هاست. دولت سعودی این هشتگ ها را به راه می اندازد و عوامل اجرایی آن، اسرائیلی، غربی و گروهک تروریستی منافقین هستند.

در آخر مجدداً متذکر می شود قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ساختارهای دموکراتیک را جهت حمایت قانونی از خواسته های مدنی مردم آینده نگری کرده است و پیگیری این خواسته ها در چارچوب قانون، کاملاً ممکن هست. مردم کشور عزیزمان ایران بزرگترین اعتبار امنیّت و پیشرفت کشور خود هستند و همکاری مردم در انتخابات جهت تعیین آینده ارزش و حضور فعّال آحاد ملّت در نظارت و نقد دستگاه های اداره کشور، ضامن شکوفایی و بالندگی کشور عزیزمان ایران و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم هست. همچنین خاطر نشان می سازد امنیّت و ثبات کشور عزیزمان ایران متّکی به مردم خودش است که بر خلاف مردمِ دوستان صمیمی منطقه ای ترامپ، حق رأی دادن و مخالفت کردن دارند. این حقوق که با تلاش فراوان به دست آمده، حراست خواهد شد و کشور به نفوذی ها اجازه نخواهد داد که با خشونت و ویرانگری این حقوق را تضییع کنند. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از تظاهرات صلح آمیز و مشروع به عنوان یک حق آشنا شده است در قانون اساسی که از شروع انقلاب اسلامی مورد احترام بوده است همواره حمایت می نماید.

واژه های کلیدی: ایران | خشونت | اسلامی | آمریکا | ناآرامی | آمریکایی | نیروهای مسلح | انقلاب اسلامی | رسانه های آمریکا | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs